18 Taabitto – Tâbitto

Conté par Saïdou Danzo

Sukaaɓe worɓe goom nii non, caggal saarooɓe maɓɓe ndimii ɓe njoweeɗiɗo, ɓen maayi acci ɓe. Nyallaande goom ɓe mbi’i ɓe ndeewlan, ɓe tefi nder gure fuu, ɓe keɓaay deekiraaɓe. Ɓe mbi’i joonkay ɓe naatan ladde, ɓe tefoya to ɓe keɓata debbo go’oto dimɗo ɓiɓɓe rewɓe njoweeɗiɗo.

Iɓe ndilla, iɓe ndilla, faa ɓe njottii nder ladde yoolummbere. Ko ɓe njottino nder ladde yoolummbere nden, ɓe potti he yeyraajo goom, ƴamɗo ɓe :

– Cukaloy toye njahaton?

– A ƴaman min walla. Minen ɓee, innii amin he abbii amin maayii. Ammaa ɓe ndimii min, min ɓiɓɓe worɓe njoweeɗiɗo. Miɗen njiɗi duu min ndeewla sukaaɓe rewɓe ɓe debbo go’oto rimi.

 – Miin woodi ɓe! Miɗo woodi sukaaɓe rewɓe njoweeɗiɗo rawneeɓe far ɓe gite ɓutte.

– Maadallaa!

Ɓe tokki yeyraajo faa suudu muuɗum. O wari o holli ɓe suudu makko, cuura njaajunga, nga leece jaajuɗe. Yeyraajo holli ɓe ɓiɓɓe muuɗum rewɓe njoweeɗiɗo ɓen. O holli niɗɗo maɓɓe fuu deekii ɗum, mawniyo yahde minyiwo faa yottii koddaajo maɓɓe no wi’ee Taabitto. O wi’i ɗum :

– Aan duu nanii mo maaɗa, aan woni koddaajo.

–  Jam Alla hiinam! Miin kay mi yiɗaa ngel.

Mawniraaɓe ɓen ƴami o.

–  A yiɗaa cukalel ngel?

– Mi yiɗaa ngel walla.

– Ko woni a yiɗaa ngel?

– Wallaahi! Mi yiɗaa ngel miin kay. Miin kay mi yiɗaa cukalel ngel. Mawniiraaɓe ɓen mbi’i :

– Wallaahi! Minen min njiɗaa ko ngaɗataa ɗum. Ko woni a yiɗaa cukalel ngel?

– Ha’aa! Mi yiɗaa ngel walla. Miin kay inniiɓe njiɗu-mi.

–  Inniiɓe njiɗu-ɗaa?

Mawniraaɓe makko mbi’i piyan o, o naati omo ɓisina-ɓisina joonkay. Ɓe pirtii, ɓe mbi’i:

–  yaha jooɗawa haro too.

O yahi o jooɗoyii haro toon suudu. Yeyraajo on wi’i :

– Niɗɗo fuu yahada he deekum.

Ɓe nyalli faa futuro. Nde jemma naatuno mo non fuu hewti to deekum. Koddaajo on wari jooɗii.  Yeyraajo on no tawaa faro too nder suudu gooɗon. Ko ɓe pukkino, ko jenngi-jennginnoo, yeyraajo on wari yurnii. O wi’i :

– Heey! Cukalel a fukkaaki?

– Ha’aa mi fukkaaki. Nde ngonu-mi wuro amin, mi hokkataakena woppaande. Mi fijira nde, mi ɗaanoo.

Yeyraajo doggi tefoyi woppaande, waddi hokki ngel. Cukalel hooƴi woppaande jogii.

Yeyraajo hooti fukkoyii. Jooɗii, jooɗii nii, faa ɓooyi warti. O tawi imo soppinii.

– Heey! Taabitto! A fukkaaki faa hannde cukalel ngel?

– Ha’aa mi fukkaaki. Miin nde ngonuno- mi wuro amin, mi hokkataakena haaƴre. Mi fijira nde, mi ɗaanoo.

O waddi haaƴre nden, o hokki o. O hooti nder suudu makko.

Hinoo, o warti, o tawi o, o ƴami Kadin :

– Cukalel, a fukkaaki faa hannde?

–  Ha’aa mi fukkaaki. Nde ngonuno-mi wuro amin mi hokkataakena ɓursirde. Mi fijira nde, mi ɗaanoo.

 O waddi ɓursirde nden, o hokki o.

Joonkay, o fukkii, o waɗi hano o ɗaanii nii. “Cukalel, a ɗaanake?” Bolom “Cukalel, a ɗaanake?” O nootaaki. Yeyraajo wi’i : “Maadallaa.” O hooƴi gaaraaji daneeji, o haɓɓi he ɓiɓɓe makko rewɓe. O hooƴi gaaraaji ɓaleeji, o haɓɓi he mawniraaɓe Taabitto.

Taabitto acci faa o wuurtii, hooƴi gaaraaji daneeji ɗin horri he mawniraaɓe muum. Nden o hooƴi gaaraaji ɓaleeji ɗin o haɓɓi he ɓiɓɓe rewɓe yeyraajo on. On welni laɓi muuɗum naati nder suudu anndaay hirsi ɓiɓɓe muuɗum fuu. Gaɗa ɗum o soƴƴii suudu makko o fukkoyi.

Taabitto ummii nden wi’i mawniraaɓe muuɗum : “Ummee! Ummee! On maayi! On koowaay. Ndaaree ko debbo oo waɗi. O hooƴu gaaraaji daneeji, o haɓɓi he ɓiɓɓe makko rewɓe. Dey onon o haɓɓi garaaji ɓaleeji he juuɗe mooɗon. Ko o wurtii mbaylu-mi gaaraaji ɗin. O hirsi ɓiɓɓe makko rewɓe fuu o miiji ko anon non.” Memuɗo daande deekum fuu tawa ƴiiƴam.

Ɓe mburtii, ɓe naati ladde. Ɓe ndilli faa ɓe mboɗɗoyii nden Taabitto wi’i ɓe :

– Miin  kay mi hootataa wuro.

– A hootataa?

– Mi hootataa.

– Wallaahi, na o nyaame!

–  Heey! Miin kay mi tokkataa on.

Mawniraaɓe makko ɓen kooti wuro.

Taabitto kam kay warti fukkii nder suudu doomi. Nde weetuno yeyraajo on wi’i ɓinngel muuɗum koddayel : “Heey umma! Yaha finndinoy ɓeya, faa ndaaren no ngaɗeten teewu meen nguu’en. Ɓe fuu mi hirsii ɓe hankin.” Cukalel ngel yahi findinan mawniraaɓe, wartidi doggudu wi’i : “Heey inna! Mawniraaɓe am non kiirsu-ɗaa! Jaka jaka jaka! Wonaa kamɓe kiirsu-ɗaa. Wonaa sukaaɓe worɓe kiirsu-ɗaa, mawniraaɓe an kiirsu-ɗaa, ammaa cukalel ngel yaa na gaa.” Yeyraajo on doggi warde suudu to cukalel gorel ngel woni, to o yottotoo fuu Taabitto no taray.

Sukunyaajo nayeejo on riiwi o. Wi’i yo hewtan o, o faɗɗi haaƴre, nde laatii waamnde mawnde goom sutiwo. Ɗum walli Taabitto heɓi raawde dow yeyraajo on. Nde o wi’uno o hewtan on kadin, Taabitto faɗɗi ɓursirde nden.  Nde waylii ladde sukkunde goom, ɗum walli Taabitto heɓi raawde lobbere kadin. To o hewtata Taabitto kadin fuu faɗɗi woppaande nden laatii gooruwol. Gooruwol ngol laatii maayo. Taabitto darii fonngo ngoya, wi’i o : “Fahmu ɗum, miin woni Taabitto, suka koraaɗo.” Taabitto hooti wuro.

Sukunyaajo hooti wuro, wi’i ɓinngel muuɗum : “En nyaama himɓe meen to en mursu.” Ɓe njuɗi sukaaɓe rewɓe ɓen, ɓe nyaami. Ɓe ngaɗi baalɗe iɓe nyaama. Ginnol ngol waylitii laatii suka debbo lobbo goom.

Ko Taabitto hooti wuro, o yamiri himɓe konngi ɗii :

– Kettinee. Debbo goom waran gaa, ammaa pahmon yaa, to niɗɗo fuu ɓadoo mo.

Ɓe mbi’i :

– Min nanii.

Debbo on wari jooɗii nder wuro ɗon. O wi’i kanko gorko fuu deewlataa mo nde wanaa gaɗunooɗo nyallaande lobbere mawnde. Mohen fuu wi’a : “Mawnam wariino rawaandu ladde. – Mawnam wariino eda. – Mawnam naatiino to boni wurtake.” Dey mawnu Taabitto goom wi’i :

– Miin waɗi ngorgu. Min ɓiɓɓe worɓe njoweeɗiɗo min naati ladde to min kawri he debbo goom. O wi’i min imo woodi ɓiɓɓe rewɓe njoweeɗiɗo. O hokki min ɓe. Koddayel amin Taabitto kam salii deewlude mo hokkaa on. Dey minen kay min ndeewli sukaaɓe rewɓe ɓe yeyraajo on hokki min. Nder jemma on, o haɓɓiri min gaaraaji ɓaleeji. O haɓɓi gaaraaji daaneeji he ɓiɓɓe makko. Minyiragel amin Taabitto humti gaaraaji ɓaleeji ɗin he amin horri he ɓiɓɓe makko, haɓɓiri min gaaraaji daneeji. Ginnol ngol hiirsi ɓiɓɓe muuɗum fuu. Minen duu minyiragel amin finndini min, min ndoggi.

Debbo on wi’i mo :

– Maadallaa! Aan jaati njiɗu-mi! Aan nii deewlata kam! Niɗɗo fuu deewlataa kam.

Mawnu Taabitto deewli o.  Caggal lebbi goom, debbo on wi’i no yiɗi yaha wuro muuɗum’en. Goriyo on ƴami o :

– A yiɗaana ndillaa?

– Mi dillan.

– Wooɗi.

Jemma on, nde o ɗaanino debbo on itti gite gorum mawno Taabitto. O lokkiti ɗe, o dillidi. Ginnol ngol non ngol hooti wuro maggol.  Yeyraajo on ɓili gite ɗen he nokkuure goom nder suudu muuɗum.

Himɓe ngari mooɓii.

– Heey o wumii! Heey o wumii! Dey ɗume waɗi? O wumii!

Ɓe mbi’i :

– Heey Taabitto wallu o!

Taabitto wi’i :

– Miin, mi wallataa o, mi haalaniino ɓe.   Mi wi’ino ɓe o waran, to niɗɗo fuu ɓadoo mo. Ɓe njaɓaay non. Miin lee mi waldaaka he haala kaa.

Ɓe eeli o, Taabitto sakiti jaɓi, wi’i : « jooni kay mi yahan to ginnol ngol mi tefowa gite makko ».

Taabitto dawi yahi to ginnol ngol tawaay ngol, ɓiɗɗo on tan tawaa ɗon. Taabitto ƴami o :

– Toye inna meeɗen yahi?

– Innii’en walaa gaa, yahii ladde.

Ginnol ngol warti, ƴami :

– Heey cukalel ɗume ngar-ɗaa wadde gaa?

Taabitto fahmi ko dabare muuɗum wooɗii, debbo on annditaay ɗum. O nootii o :

– Heey! Innam a ƴaman naa? Taabitto saami dow amin. Wuro amin fuu o wecci-weccini ngo. Joonin min tan heddi nder duuniyaaru ɗoo, ɗum waɗi ngar-mi moolaade to mooɗon.

Dey se o daarii gite mawniiko jomiiɗe ɗen o ƴama :

– Bisimillaahi! Inna ɗume woni ɗum?

Nde o ƴami ɗum ginnol ngol fuu ngol wi’a :

Ɗum hiy! Cukalel ngel miɗo hule boo.

Non non faa nyallaande gooɗon ginnol ngol jaabii wi’i :

– Ɗum no gite mawno mo mbi’u-ɗaa sankiti wuro mooɗon on.  Se nii o heɓanno ɗe, o watta ndiyam ngulɗam, o laalta gayɗe mawniiko, o moomiraɗe nebbam keccam de o watta gite ɗen nokkuuje majje, o yi’an ɓurde arannde.

Taabitto duu jaabii o :

– Joga ɗe wooɗde inna, to hokku o ɗe. Mooɓu ɗe nder suudu. Bonfutuujo oo hoddor warde gaa hooƴa ɗe.

Ginnol ngol ɓili ɗe nder suudu.

Taabitto doomi faa jemma, wakkati ginnol ngol e ɓiyum no ɗaanii, o ɓilti gite ɗen, o dillidi ɗe. O waali imo dilla. To ɓe pinata, Taabitto no wuro muuɗum. O hooti, o lalti gite mawniiko, o watti ɗe nokkuure majje ; ji’iɗe majje ɓeydii faa ɓuri arannde. Dey Taabitto wi’i himɓe wuro muuɗum’en kakkila. O wi’i ɓe :

– Wooɗi! ko njiɗu-mi he mooɗon nii : araawa goom no warowan gaa, dey niɗɗo fuu to waɗɗoo nga. Ɗum kollan-mi on, se on njaɓii ko mbi’u-mi, suka fuu to waɗɗo nga.

Waɗi baalɗe. Araawa wari, sukaaɓe naati no mbaɗɗoo nga. Araawa ngan dogga yaha goorowa too, warta. Buulol fuu nga ɓeyda sukaaɓe, faa sukaaɓe laatii jeeɗiɗo dow magga. Hinoo nga doggidi he maɓɓe nga fiiri. Ginnol ngol yahari ɓe, jogoyii ɓe wuro muuɗum. Ginnol ngol no jogii nagge, nge hokki ɓe, iɓe ndura.

Himɓe wuro ngari kawri dow Taabitto ngam walla ɗum’en :

– Heey baani Taabitto yaha tefoy ɓe! Heey Taabitto yaha tefoy ɓe!

– Mi yahataa. Wonaa mi haalaniino on, on kettinanaaki kam.  Mi wi’ii on mi yahataa. Ko njukkoy ɗon ɗum nyaaman on.

– Saabe Alla yaha nii!

– Wallaahi mi yahataa.

Himɓe tinnii no eela o. Taabitto wari jaɓi. O wi’i :

– Joonkay mi yahan.

Taabitto yahi. O tawi sukaaɓe no ngonndi ngen nagge gaɗa wuro ginnaaru ndun. O ƴame ɓe:

– Sukaaɓe, oɗon njiɗi kooten wuro naa?

– Ooho!

– Wooɗi! Mi naatan nder reedu nagge ngen ; gilla naatu-mi nder magge fuu mi wattan kolli am nder enɗi magge. Ndelle yeyre magge mawnan, coggon nge kooron. Gilla nge yottii nge riman. Se nge rimii fuu mi laatotoo jankaare, heddoo inde teer-teerta no tefa faa daroo. Mi heddoo yeeso magge, inge nyuunya gaɗa am. Ginnol ngol wi’an nanngon nyalol kol. Mi heddoo miɗo teer-teerta, miɗo hucci ladde. Gilla mboɗɗii-mi, mi yahadan he moon.

– Wooɗi!

Taabitto naati nder nagge, watti kollim nder enɗi nagge. Yeyre nden mawni, nagge fuyni saatoo on. Ɓe korri nge. Ginngol ngol nder welwelo wi’i :

– Wallaahi! Jaka nagge yiɗaa kalhaldi, yiɗaana ni falto. Nagge ngen nge faltii faa nge ettinii.

Nge yottii, nge rimi nyalol. Nyalol heddii no teer-teerta nder sukaaɓe. “Nanngee kol! Nanngee kol!” Sukaaɓe ndiiwi kol, iɓe ndogga. Sukaaɓe no ndogga faa kol naatidi he maɓɓe ladde. Mbaylitaaki waɗi, nyalol kol laatii Taabitto koraaɗo nannguɗo ɓe ƴami ɓe :

–  Moye yiɗi hoota wuro?

Keewal maɓɓe jaɓi, ammaa go’oto nder maɓɓe wi’i :

– Miin kay mi hootataa, ɗoo miɗen keɓa nyaamdu ndu min mboowaa ;  ceeli e nyi’iri maaro min nyaamata.

– Wooɗi!

Taabitto hootidi sukaaɓe njoweegom ɓen. Caliiɗo on hooti wuro  ginnol ngol. Ngol ƴami o :

– Toye nyalol am?

– Heey, wonaa nyalol non, Taabitto non.

– Hay ayyo! Bonfutuujo oo wartii he am kaden, kanko jaka non.

– Kanko nii non.

Ginnol ngol hirnyi, nanngi suka on nyaami.

Taabitto kam kay hooti dey wi’i faa hannde himɓe kakkila.

– Nanii ko kollan-mi on ; kobaahi[1] goom no warowan, ammaa to niɗɗo fuu ƴeenyu ki. Miɗo dimmi, on pahmii.

To waɗata baalɗe fuu kobaahi kin wari wanngani ɓe. Ɓiɓɓe makki no mbelu sanne. Meeɗuɗo ɓiɓɓe makki fuu tawan no mbeli.

Taabitto wari na fiilo-fiilo haro ton, no wonidi he debbo mo henani. Debbo on no woodi ɓinngel. Sukaaɓe ɓe nyoosal no mbi’a:

– Ndee njiɗu-mi!

– Ndeya njiɗu-mi!

Ndee too njiɗu-mi!

Taabitto na deƴƴi na hettinanii ɓe, faa debbo mo o henani on, ɓiiyum wi’i yiɗaana meeɗa ɓii-kobaahi. Taabitto wi’i waɗanan o ko o yiɗi ɗum ammaa niɗɗo fuu to inndu innde muum. O ƴeenyi lekki kin o itti ɓii-kobaahi kin o yoofi saami, nden niɗɗo goom wi’i :

– Heey Taabitto! Ittanam ndeya!

Nden daa lekki kin fiirdi he makko.

Ginnol ngol hooƴi Taabitto yahri wuro maggol. Ngol hooƴi Taabitto, ngol watti ɗum nder saakuuru[2]. Saakuuru ndun ƴulɓe ngoni kaaddi mayru. Ngol wi’i :

– Hannde keɓu-maa-mi! Hannde mi nyaamete. Mi nanii aɗa waawi bone. Se Alla jaɓii a jaɓan hannde.

Ngol wi’i ɓiyiigol :

– Ɓinngel am doomu bonfutuujo oo, to o wurto nder mayru.

Ngol teenoyi leɗɗe faa ngol juɗa o.

Nii Taabitto hooƴi ƴulɓe heddii no ƴakka :  “Kukur kukur…” Ɓii-ginnol ngol wi’i :

– Heey! Taabitto! Ɗume ngonu-ɗaa aɗa ƴakka toon?

– Bacce.

– Waddanam ne.

– Heey! Miɗo waawi waddande ma se a humtaay hunnduko saakuuru ndun, mi wurtoo.

– Heey! A yiɗaana mi humta, dey ndoggaa.

– Jam Alla hiinam! Mi dogga jaati! Mi haanga soko mi dogga. Omtu nii aan kay.

Suka on eelgal waawi ɗum fiirti saakuuru. Taabitto wurtii, cukalel dewel wi’i o :

– Haya hokkam bacce ɗe mbi’u-ɗaa ɗen.

– Ha’aa! Naatu nii hooƴoy.

Wakkati muum cukalel naati nder saakuuru, Taabitto maɓɓi ndu. Suka naatuɗo juunngo tinnii no haacca, no tefa faaba.

– Heey! Taabitto! Humtam boo! Miin non boo!

– Heey ! Seese! A jalbake law.

 Tawi Taabitto wi’ino o itta gude makko faa ɓornoo ɗe. O itti ɗe, Taabitto ɓilii ɗe.

– Ngam Alla humtan law, ommbitan law.

– Se Alla jaɓii[3], a yi’an, a suman nder yiite, accu faa inna ma wara.

Inna on wari, suka tinnii no haacca:

– Heey inna! Annditaa koy miin non koy, kanko Taabitto woni yaasi.  Taabitto baylitiiɗo laati ɓiyiiko on no wi’a ginnol ngol :

– Heey inna! ta heettinana o, o wonu imo jalboo ngam en keɓii mo.

Kanngol ginnol ngol, ngol wi’i : “Mi jaabataako duu.” Ngol jaawni yiite, ngol hooƴi suka on ngol faɗɗi nder yiite. Suka tinnii no haacca faa ɓenndi.

Taabitto doggi daroyii too, wi’i ngol :

– A yi’ii kam. Miin woni Taabitto. Mi huwa yeeso, mi huwa gaɗa.

Taabitto kam he ginnol ndiiwondori, faa Taabitto daɗi hooti wuro.

Ngol duu ɗoo haaɗi.

◊◊◊

Il était une fois de jeunes hommes. Après les avoir mis au monde au nombre de sept, leurs parents moururent. Un jour, ils décidèrent de se marier, ils cherchèrent dans tous les villages, ils ne trouvèrent pas d’épouses. Ils entreprirent d’aller à travers l’inconnu chercher une seule femme qui avait mis au monde sept filles.

Ils marchèrent, marchèrent et arrivèrent en pleine brousse. Quand ils arrivèrent dans cette brousse profonde, ils rencontrèrent une vieille femme qui leur demanda :

– Où allez-vous, jeunes gens?

– C’est normal que tu nous demandes ça. Nous, notre mère et notre père sont morts. Mais ils nous ont mis au monde, nous sommes sept garçons. Nous voudrions épouser des filles qu’une seule femme a mises au monde.

– C’est moi qui les ai! J’ai sept filles toutes claires aux grands yeux.

– Très bien!

Ils suivirent la vieille femme jusqu’à sa case. Elle leur montra sa case, une grande case équipée de larges lits. La vieille femme leur présenta ses sept filles. Elle présenta à chacun sa future femme, du plus âgé au plus jeune qui se nommait Tâbitto. Elle lui dit :

– Toi aussi, voici la tienne, c’est toi le cadet.

– Que Dieu me préserve, moi, je ne veux pas de cette petite fille.

– Tu ne veux pas de cette petite fille? lui demandèrent ses frères.

– En tout cas, je n’aime pas cette petite.

– Qu’est-ce que ça veut dire, tu n’aimes pas cette petite?

– Au nom de Dieu! Je n’aime pas cette petite, moi, je n’aime pas cette petite enfant.

– Méfie-toi, nous n’apprécions pas ce que tu fais là. Qu’est-ce que ça veut dire, tu n’aimes cette petite enfant?

– Non! Je n’aime pas cette petite, je vous le jure. Moi, c’est leur mère que j’aime.

– C’est leur mère que tu veux?

Ses frères voulurent le frapper. Il se mit à pleurnicher. Ils se calmèrent finalement et lui dirent :

– Va t’asseoir de l’autre côté.

Il alla s’asseoir de l’autre côté de la case. La vieille dit :

– Que chacun aille avec sa femme.

Ils passèrent la journée jusqu’au crépuscule. Quand la nuit tomba, chacun rejoignit sa femme. Le cadet, lui, vint s’asseoir. La vieille femme, elle, était de l’autre côté dans une autre case. Quand ils se couchèrent et qu’il fut tard, la vieille femme vint épier. Elle dit :

– Eh! Petit enfant, tu n’es pas couché?

– Oui, je ne suis couché pas. Quand j’étais chez nous, on me donnait un œuf. Je jouais avec et je m’endormais.

La vieille courut chercher un œuf qu’elle lui apporta. L’enfant prit l’œuf et le garda. La vieille femme retourna se coucher. Elle resta un moment puis revint. Elle le trouva accroupi.

– Eh! Tâbitto! Mais tu n’es pas couché jusqu’à présent, petit enfant?

– Non, je ne suis pas couché. Moi, quand j’étais chez nous, on me donnait une pierre. Je jouais avec et je m’endormais.

Elle apporta la pierre et la lui donna. Elle retourna dans sa case. Une fois de plus, elle revint le trouver et lui demanda encore :

– Petit enfant, tu n’es pas couché jusqu’à présent?

– Je ne suis pas couché. Quand j’étais chez moi, on me donnait une carde. Je jouais avec et je m’endormais.

Elle apporta la carde et la lui donna. Enfin, il se coucha, fit semblant de dormir.

– Petit enfant, tu dors? demanda la vieille femme.

Silence total.

– Petit enfant, tu dors? reprit à nouveau la vieille.

Il ne répondit pas. La vieille dit :

– Très bien.

Elle prit des fils blancs, elle les attacha à ses filles. Elle prit des fils noirs, elle les attacha aux grands frères de Tâbitto.

Tâbitto attendit qu’elle sortît, il prit alors les fils blancs et les attacha à ses grands frères. Il prit ensuite les fils noirs et les mit aux filles de la vieille. Cette dernière aiguisa son couteau, rentra dans la case et égorgea toutes ses filles sans le savoir. Après quoi, elle retourna se coucher dans sa case.

Tâbitto se leva et dit à ses grands frères : « Levez-vous! Levez-vous! Vous êtes morts! Vous ne vous êtes pas mariés. Voyez ce que cette femme a fait. Elle a pris des fils blancs qu’elle a attachés à ses filles. Et vous, elle a attaché des fils noirs à vos bras. Quand elle sortit, j’ai permuté les fils. Elle a tué toutes ses filles pensant que c’était vous. »

Chacun qui touchait le cou de sa femme le trouvait ensanglanté. Ils sortirent et s’enfoncèrent dans la forêt. Ils marchèrent jusqu’à une distance appréciable quand Tâbitto leur dit :

– Moi, je ne vais pas retourner à la maison.

– Tu ne vas pas retourner?

– Je ne vais pas aller.

– Par Dieu, elle va te dévorer!

– Écoutez, moi, je ne vous suivrai pas.

Ses frères rentrèrent chez eux. Tâbitto, lui, revint, se coucha dans la case et attendit. Lorsqu’il fit jour, la vieille femme dit à sa fille cadette : « Oh! Lève-toi! Va réveiller les autres afin que nous sachions ce que nous ferons de notre viande. Je les ai tous égorgés hier soir. » L’enfant alla réveiller ses sœurs, revint en courant et dit : « Oh maman! Ce sont en réalité mes sœurs que tu as égorgées. Ce ne sont pas les garçons que tu as égorgés, ce sont mes sœurs que tu as tuées. Quant au petit garçon, il est bien là. »

La vieille courut à la case où était le garçon; le temps qu’elle arriva, Tâbitto était déjà dehors. La vieille sorcière le pourchassa. Alors qu’elle allait le rattraper, il lança une pierre qui devint un grand rocher et donc une barrière, ce qui permit à Tâbitto de prendre une confortable avance sur la vieille femme. Au moment où elle allait le rattraper de nouveau, Tâbitto lança la carde. Elle se transforma en une forêt épaisse qui permit à Tâbitto d’avoir une avance encore plus confortable. Au moment où elle allait le rattraper, il lança l’œuf qui se transforma en une rivière. La rivière devint un fleuve énorme. Tâbitto se tint sur l’autre berge et lui dit : « Retiens une fois pour toutes que je suis Tâbitto, le terrible garçon qui déjoue tous les pièges. » Tâbitto retourna au village.

La sorcière rentra chez elle et dit à sa petite dernière : « Mangeons les nôtres pour ne pas tout perdre. » Elles grillèrent les filles et les mangèrent. Elles passèrent des jours à les manger. La sorcière se transforma en une très belle femme.

Une fois au village, Tâbitto prévint les gens en ces termes :

– Écoutez. Une femme va venir ici, mais sachez que personne ne doit l’approcher.

– C’est entendu! répondirent-ils.

La femme vint et resta au village. Elle déclara qu’elle n’épousera qu’un homme qui avait réussi à s’extraire d’une situation difficile. Les uns et les autres clamaient : « – Mon grand frère avait tué un lion. – Mon grand frère avait tué un buffle. – Mon grand frère avait échappé à une situation difficile », pouvait-on entendre dire. Et un des frères de Tâbitto de dire :

– Moi, j’ai été courageux. Nous sommes sept garçons, nous étions allés en brousse où nous avons rencontré une vieille femme. Elle nous dit qu’elle avait sept filles et qu’elle acceptait de nous les donner en mariage. Notre petit cadet, Tâbitto, refusa, lui, d’épouser celle qu’on lui avait donnée. Mais, nous, nous avions épousé les filles que la vieille dame nous avait données. Pendant la nuit, elle nous noua avec du fil noir. Elle noua du fil blanc à ses enfants. Notre petit frère Tâbitto défit les fils noirs qu’elle avait noués et les mit à ses filles et nous noua les fils blancs. L’ogresse tua tous ses enfants. Nous, notre frère nous réveilla, nous nous enfuîmes.

– Très bien! lui répondit la femme. C’est toi que j’aime! C’est toi qui m’épouseras et personne d’autre!

Le frère de Tâbitto l’épousa. Des mois après, la femme dit qu’elle voulait partir chez elle. Son mari lui demanda :

– Tu veux partir?

– Oui, je veux partir.

– D’accord!

La nuit, pendant qu’il dormait, la femme enleva les yeux de son époux, le grand frère de Tâbitto. Elle les enleva de l’orbite et s’en alla avec. C’était le génie (l’ogresse), il rentra chez lui. La vieille femme accrocha les yeux à un endroit dans sa maison.

Les gens se réunirent et dirent :

– Mais il a perdu la vue! Mais il a perdu la vue! Mais que se passe-t-il? Il a perdu la vue! Oh Tâbitto, aide-le!

– Moi, je ne l’aiderai pas, rétorqua Tâbitto. Je les avais prévenus. Je leur avais dit qu’elle allait venir, mais que personne ne devait l’approcher. Ils ne m’ont pas écouté. Moi, je n’ai rien à faire dans cette affaire.

Ils le supplièrent et Tâbitto finit par accepter :

– Maintenant, je vais aller chez l’ogresse chercher ses yeux.

Tâbitto partit le matin à la rencontre du génie qu’il ne trouva pas, il n’y avait que son enfant. Tâbitto lui demanda :

– Où est allée notre mère?

– Notre mère n’est pas là, elle est allée en brousse.

Le génie revint et demanda :

– Oh enfant! Que cherches-tu en ces lieux?

Tâbitto comprit que son plan avait marché, la femme ne l’avait pas reconnu. Il lui répondit :

– C’est Tâbitto qui nous a attaqués et a dispersé tout notre village. Je suis maintenant seul au monde. C’est pourquoi je viens chercher refuge auprès de vous.

Et quand il regardait les yeux de son frère qui étaient accrochés, il demandait :

– Bon Dieu! Mère, c’est quoi ça?

Chaque fois qu’il posait cette question, l’ogresse lui répondait invariablement :

– Petit enfant, je me méfie de toi.

– Oh, mère! Toi aussi, lui répondait Tâbitto, ne sois pas aussi dure avec moi que Tâbitto qui a dispersé le village.

C’était ainsi jusqu’au jour où la sorcière lui répondit enfin :

– Ce sont là les yeux du grand frère de celui que tu dis avoir dispersé votre village. S’il pouvait les avoir et mettre de l’eau chaude pour nettoyer l’orbite des yeux de son grand frère, les enduire de beurre frais et remettre les yeux à leur place, il verrait mieux qu’avant.

À Tâbitto de répondre :

– Garde-les bien mère, ne les lui rends pas. Range-les dans la case. Cette personne de malheur risque de venir les prendre.

Le génie les accrocha dans la chambre. Tâbitto attendit la nuit. Pendant que le génie et son enfant dormaient, il décrocha les yeux et s’en alla avec. Il marcha toute la nuit. Le temps qu’ils se réveillèrent, Tâbitto était déjà chez lui. Il rentra, nettoya les yeux de son grand frère et les remit à leur place; ils virent mieux qu’avant. Mais Tâbitto mit encore en garde les habitants de son village : « Bien! Ce que je veux de vous, c’est ceci : un âne viendra ici, que personne ne monte dessus. C’est cela que je vous conseille, si vous êtes d’accord avec moi qu’aucun enfant ne monte dessus. »

Quelques jours s’écoulèrent. L’âne vint et les enfants se mirent à monter dessus. L’âne courait une bonne distance, faisait un tour et revenait. À chaque passage, il prenait plus d’enfants jusqu’à ce que les enfants furent au nombre de sept sur son dos. Cette fois-ci, lorsqu’il courut avec eux, il s’envola. Le génie les emmena et les retint chez lui. La sorcière avait une vache qu’elle leur demandait d’aller faire paître.

Les gens du village vinrent se réunir autour de Tâbitto pour solliciter son aide :

– Pardon, Tâbitto, va les chercher! Pardon, Tâbitto, va les chercher!

– Je n’irai pas. Je vous avais prévenus, mais vous ne m’avez pas écouté. Je vous ai dit que je n’irai pas. Assumez les conséquences de vos turpitudes.

– Pardon, vas-y!

– Le ciel m’est témoin, je n’irai pas.

Les gens se mirent à le supplier. Tâbitto finit par accepter : « Maintenant, je vais y aller », dit-il. Tâbitto partit. Il trouva les enfants avec la vache aux abords du village de la sorcière. Il leur demanda :

– Les enfants, voulez-vous que l’on rentre à la maison?

– Oui!

– Bien! Je vais rentrer dans le ventre de la vache, aussitôt que je m’y logerai, j’introduirai mes doigts dans les trayons. Ainsi, le pis grossira et vous ramènerez la vache. Sitôt rentrée, elle mettra bas. Si elle met bas, moi, je serais le veau qui tentera de tenir debout en titubant. Je me mettrai devant elle, puis, elle se mettra à dandiner. La sorcière vous dira alors d’attraper le veau. Je me mettrai à tituber en direction de la brousse dès que je serai loin, je vous emmènerai avec moi.

– D’accord!

Tâbitto rentra dans la vache et introduisit ses doigts dans les trayons. Le pis se gonfla, la vache fut pleine. Les enfants la ramenèrent. La sorcière toute contente dit : « Voyez-vous, une vache n’a point besoin d’un taureau (pour être pleine), elle a juste besoin de nourriture. Ma vache est repue et la voilà maintenant pleine. »

Dans les instants qui suivirent, la vache mit bas. Le veau se mit à tituber au milieu des enfants : « Attrapez-le! Attrapez-le! » Les enfants le pourchassèrent. Ils le poursuivirent jusqu’à ce qu’il les entraîna dans la brousse. Une mutation s’opéra faisant du veau l’illustrissime Tâbitto qui les rattrapa en leur demandant qui voulait retourner au village. La plupart marquèrent leur accord, mais l’un d’eux dit :

– Moi, je ne rentrerai pas. Ici, nous bénéficions d’un menu exceptionnel. Nous mangeons de la viande boucanée et du riz.

– Comme tu veux! répondit Tâbitto qui rentra avec les six autres enfants.

Le récalcitrant retourna chez la sorcière. Elle lui demanda :

– Où est mon veau?

– Mais ce n’était pas un veau, c’est Tâbitto.

– Ah bon! Cet enfant de malheur est revenu encore chez moi, c’est donc bien lui.

– Oui, c’est bien lui.

Folle de rage, la sorcière prit l’enfant et le dévora. Tâbitto, quant à lui, rentra sans oublier de mettre fortement en garde les villageois : « Voici ce que j’attends de vous : un kobaahi[4] viendra, mais que personne ne monte dessus. J’espère que je me fais comprendre. »

Des jours passèrent puis l’arbre kobaahi fit son apparition. Ses fruits étaient délicieux. Chaque personne qui goûtait à ses fruits les trouvait délicieux.

Tâbitto vint se promener de ce côté en compagnie de la femme qu’il aimait. La femme avait un enfant. Les enfants, dévorés par leur envie particulièrement gloutonne, s’écriaient :

– Je veux celui-ci!

– Je veux celui-là!

– Je veux l’autre!

Tâbitto les écoutait en silence. Lorsque l’enfant de son aimée exprima son désir de goûter au fruit du kobaahi. Tâbitto se proposa alors d’accéder à sa demande. Mais personne ne devait prononcer son nom. Il grimpa dans l’arbre, cueillit le fruit qu’il fit tomber quand quelqu’un dit : « Eh, Tâbitto! Cueille l’autre pour moi! » Aussitôt l’arbre s’envola avec lui.

La sorcière l’amena chez elle. Elle prit Tâbitto et l’enferma dans un sac. Il se trouve qu’il y avait du charbon dans le fond du sac. La sorcière dit : « Aujourd’hui, je te tiens! Aujourd’hui, je vais te dévorer. Je sais que tu es particulièrement rusé et prompt à jouer des tours aux uns et aux autres. S’il plaît à Dieu, tu vas brûler aujourd’hui. » Elle dit à son enfant : « Mon enfant, surveille cet enfant de malheur, pour qu’il ne sorte pas du sac. » Elle alla chercher du bois pour le griller.

Alors, Tâbitto prit le charbon et se mit à le croquer « koukour koukour… » La petite fille de la sorcière lui demanda :

– Oh Tâbitto! Qu’est-ce que tu es en train de croquer là?

– Des pois de terre.

– Apportes-en pour moi.

– Est-ce que je peux t’en apporter, si tu n’ouvres pas le sac pour que j’en sorte?

– Eh bien! Tu veux que je l’ouvre pour que tu te sauves.

– Que Dieu m’en garde! Que je me sauve même! Suis-je fou pour me sauver? Ouvre, je t’en prie!

L’enfant prise par l’envie ouvrit le sac. Tâbitto sortit, la fillette lui dit :

– Eh bien, donne-moi les pois de terre que tu m’as promis.

– Je suis désolé! Rentre dedans t’en servir toi-même.

Ainsi dit, ainsi fait. L’enfant entra dans le sac que Tâbitto referma. L’enfant prise au piège se débattait et s’écriait au secours :

– Oh! Tâbitto! Eh! Tâbitto! C’est moi! Ouvre-moi! C’est moi!

– Eh! Doucement! Tu t’es vite plainte.

Mais, auparavant, Tâbitto avait pris soin de lui demander de retirer ses habits pour s’en affubler.

– S’il te plaît, ouvre-moi, délivre-moi!

– Si Dieu le veut, tu verras. Tu vas cramer! Tu vas te consumer dans le feu! Attends que ta mère vienne.

La mère vint et l’enfant se mit à hurler : « Eh mère! Sache que c’est moi, c’est Tâbitto qui est dehors. » Tâbitto qui s’était métamorphosé en sa petite fille disait à la sorcière :

– Oh mère, ne l’écoute pas! Il se plaint maintenant parce qu’on le tient.

– Je ne répondrai même pas, répliqua la sorcière.

Elle attisa le feu, prit l’enfant et l’y jeta. Celle-ci hurlait jusqu’à ce qu’elle fut cuite à point. Tâbitto courut se tenir loin de la sorcière et lui dit : « Me vois-tu? C’est moi, Tâbitto, qui a l’art de jouer des tours à l’avant et à l’arrière. » Tâbitto et la sorcière se pourchassèrent, mais Tâbitto arriva sain et sauf chez lui.

Celui-ci, aussi, prend fin ici.


  1. Kobaahi : ficus platyphilla (moraceae)
  2. Saakuuru < français, sac.
  3. Sa'allaahu < l'arabe : si Dieu le veut. Eh bien.
  4. De son nom scientifique ficus platyphylla, le kobaahi est un grand arbre tropical.