Courts résumés des chapitres en Yoruba (LÁKÒÓTÁN)

1. Famille, Activités et Besoins socioéconomiques

SOSSA Bruno, ATCHA Isséré et AMADOU SANNI Moutaou

Gẹ́gẹ́bíòuntí a ríkà, 44343 ni gbogboàwọnènìyàntí ń bẹníìlú Tchaourou, títóunṣeọdọ, bẹ́ẹ̀ pẹ̀lúàwọnobìnrintóunpọ̀ jùàwọnọkùnrinlọ. Ẹ̀kọ́, iṣẹ́ àti ara yíyafúnọmọbíbíjẹ́ àwọnohunàìníwónnípaowó, eléyìílófààwọnèsowọnyìí.

NAHINI Tchando Ambroise

ÀwọnèdèYorùbáàtiShabẹ́, àwọnèdèbariba, àwọnèdèfọnàtiàwọnèdèmíràntódapomọèyítí a mẹ́nubáyìíníàwọnèdètí ó pòjùlọníilẹ̀ Tchaourou.

AÏSSOUN Florette et AGBO Maxime

Ìwéyìító ń fẹ́ púpọ̀ latisọ̀rọ̀ lóríàwọnipaoroamuyelóríàìníohunìníìgbésíayéníilẹ̀ Tchaourou. Ó fíhànpéàwọntóyẹfúnọ̀gáìdílélátiṣe (ìbálòpọ̀, iyeàwọnènìyànìdílénáà, àwọnmélòóníwón ń kàwé, ṣeẹniyìíníìyàwótàbíkóní, irúiṣẹ́ wóló ń ṣe). Gbogboàwọnohuntí á kàbáyìíníwónlọ́wọ́ nínúàìníohunìníìgbésíayéníìlú Tchaourou.

GBADAMASSI Alassane

Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọnọmọdéàtiọdọtíwọ́nfíilé-ìwésílẹ̀ níìlú Tchaourou, níwónfíilé-ìwésílẹ̀ níilé-ẹ̀kọ́ kejì. Iṣẹ́ aṣọkikoàtiirundídìníṣeiṣẹ́ pàtàkìtíwọnlọ́wọ́ látikọ́, bẹ́ẹ̀ pẹluòwòṣíṣetóunjẹ́ iṣẹ́ owófúnwón.

 

2. Scolarisation

HOUESSIGBEDE Anselme et ALLADATIN Judicaël

Lóríẹgbẹ̀rúnọmọníilé-ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́, bíméjìdínlógúnníwónṣubúníilé-ìwéníọdún 2014-2015. Ọrọnípaìgbéayéàwọnòbítàbíìdílépẹ̀lúìṣe ara ẹni ni wónjẹ́ àwọnìdítí a lè tenu mọláti fi ìtumọ̀ síàwọnìṣeyìí.

ADJE Elihou et AMADOU SANNI Mouftaou

Iṣewáń fi hànwápé, lóríọmọmẹtatíókúròníilé-ìwéníìlú Tchaourou, méjìnínúwọnjẹ́ àwọntíó kúròláìparíilé-ìwémẹ́fàtíilé-ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ tíńṣeCM2.

FERNANDO Judicaël

Lóríàwọnọmọdéàtiọdọmẹ́wàátí ó fi ilé-ìwésílẹ̀, méjeláàrin won lójẹ́ obìnrin. Bẹ́ẹ̀ gẹgẹ ni, àbọ̀ nínúwọn ni kòníìtọ́nilọ́nàgidigbàkí ó tó fi ilé-ìwésílẹ̀.

KINTOMONHO Bill-Lucas

Ìlọsíwájúàwọntíwọn ń ṣiṣẹnílé-ìwé ni ọwọìfàsẹyìnlátiọ̀dọ̀ àwọnìdíléńlá, àwọnòbítíwón ń kàwéàtiibẹayétálákààwọnòbínínúìlú Tchaourou.

 

3. Santé de la Reproduction des Adolescents et Jeunes (SRAJ)

LARE Landrine et AMADOU SANNI Mouftaou

Nínúagbegbeàárínìlú Tchaourou, oyounàkọ́kọ́ lọdọàwọnọmọdéobinrinmáa ń berelatiọdúnmanrundínlógúnbẹ́ẹ̀ sìníìdító ń ṣàkósoníàlèkábáyìí : wíwònínúidapọ̀ ìfẹ́, fífiilé-ìwésílẹ̀, í pàdánùìfẹ́ àtiidapọ̀ àwoòbíàtiàníyàn ara líle.

EZIN Robert

Nínúìlú Tchaourou, díẹ̀ láàárínàwọnọmọdéàtiọdọní won ròpé, ìfẹ́ látitẹsíwájúnínúilé-ìwé, àníyànjiyànàwọnòbí, àìníowólọ́wọ́ fúnitọjuoyún na ló ń fàoyúnṣíṣẹ́. Síbẹ̀, púpọ̀ àwọnẹlòmíràn ń ròpéobìnrin ó gbọ́dọ̀ ṣẹ́gunoyunnítoríàwọnọ̀rọ̀ ìbáwíàwọnìsìnàtiàwọnohuntíoyúnṣíṣẹ́ lèfà.

TOYI Macaire

Isẹyìí fi hànwápélóríọmọdéàtiọdọtí a fi síilé-ìwéníìlú Tchaourou, mẹtanínúwón ti mọnípaifẹìbálòpọ̀ tọkọtabo; bí ó ṣerílọdọàwọnobìnrinbẹ́ẹ̀ gẹgẹní ó ṣerílọdọàwọnọkùnrinnáà.

BARANON Djima et AMADOU SANNI Mouftaou

Lóríẹgbẹ̀rúobìnrin, mẹ́jọpéréló ń ṣeètòọmọbibigẹ́gẹ́bí « planning familial » nínúàárínìlú Tchaourou.

SALIFOU Mohamadou et ALLADATIN Judicaël

Ìbálòpọ̀ láìtóàsìkò a gbọ́ kan ìgbéyàwóláìtásìkòpẹluàìmálòàwọnètòọmọbibi(planning familial), gbogbonǹkanwọ̀nyífúnwàníìtumòlóríọmọ bibi láìtásìkòlọdọọmọdéobìnrinníìlú Tchaourou.

GBAGUIDI Timar

Nínúisẹyìí, a fíhànpé, nínúọdunkọ̀ọ̀kan, iyeàwọnọmọọdọobìnrintómáa ń lóyún, máa ń gòkèsíínínúilé-ìwé Tchaourou. Àwọnoyúnyìímáa ń wáyéláàárínọdúnmarundínlógúnàtimẹtadínlógúnbẹ́ẹ̀ sìníméjeláàárínàwọnọmọilé-ìwélórímẹwamáa ń fi ilé-ìwésílẹ̀ nígbàtíwóntílóyúntán.

Licence

Symbole de Licence Creative Commons Attribution 4.0 International

Tchaourou, une commune béninoise Copyright © 2017 by Mouftaou Amadou Sanni is licensed under a Licence Creative Commons Attribution 4.0 International, except where otherwise noted.

Partagez ce livre