Courts résumés des chapitres en Yoruba (LÁKÒÓTÁN)

1. Famille, Activités et Besoins socioéconomiques

SOSSA Bruno, ATCHA Isséré et AMADOU SANNI Moutaou

Gẹ́gẹ́bíòuntí a ríkà, 44343 ni gbogboàwọnènìyàntí ń bẹníìlú Tchaourou, títóunṣeọdọ, bẹ́ẹ̀ pẹ̀lúàwọnobìnrintóunpọ̀ jùàwọnọkùnrinlọ. Ẹ̀kọ́, iṣẹ́ àti ara yíyafúnọmọbíbíjẹ́ àwọnohunàìníwónnípaowó, eléyìílófààwọnèsowọnyìí.

NAHINI Tchando Ambroise

ÀwọnèdèYorùbáàtiShabẹ́, àwọnèdèbariba, àwọnèdèfọnàtiàwọnèdèmíràntódapomọèyítí a mẹ́nubáyìíníàwọnèdètí ó pòjùlọníilẹ̀ Tchaourou.

AÏSSOUN Florette et AGBO Maxime

Ìwéyìító ń fẹ́ púpọ̀ latisọ̀rọ̀ lóríàwọnipaoroamuyelóríàìníohunìníìgbésíayéníilẹ̀ Tchaourou. Ó fíhànpéàwọntóyẹfúnọ̀gáìdílélátiṣe (ìbálòpọ̀, iyeàwọnènìyànìdílénáà, àwọnmélòóníwón ń kàwé, ṣeẹniyìíníìyàwótàbíkóní, irúiṣẹ́ wóló ń ṣe). Gbogboàwọnohuntí á kàbáyìíníwónlọ́wọ́ nínúàìníohunìníìgbésíayéníìlú Tchaourou.

GBADAMASSI Alassane

Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọnọmọdéàtiọdọtíwọ́nfíilé-ìwésílẹ̀ níìlú Tchaourou, níwónfíilé-ìwésílẹ̀ níilé-ẹ̀kọ́ kejì. Iṣẹ́ aṣọkikoàtiirundídìníṣeiṣẹ́ pàtàkìtíwọnlọ́wọ́ látikọ́, bẹ́ẹ̀ pẹluòwòṣíṣetóunjẹ́ iṣẹ́ owófúnwón.

 

2. Scolarisation

HOUESSIGBEDE Anselme et ALLADATIN Judicaël

Lóríẹgbẹ̀rúnọmọníilé-ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́, bíméjìdínlógúnníwónṣubúníilé-ìwéníọdún 2014-2015. Ọrọnípaìgbéayéàwọnòbítàbíìdílépẹ̀lúìṣe ara ẹni ni wónjẹ́ àwọnìdítí a lè tenu mọláti fi ìtumọ̀ síàwọnìṣeyìí.

ADJE Elihou et AMADOU SANNI Mouftaou

Iṣewáń fi hànwápé, lóríọmọmẹtatíókúròníilé-ìwéníìlú Tchaourou, méjìnínúwọnjẹ́ àwọntíó kúròláìparíilé-ìwémẹ́fàtíilé-ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ tíńṣeCM2.

FERNANDO Judicaël

Lóríàwọnọmọdéàtiọdọmẹ́wàátí ó fi ilé-ìwésílẹ̀, méjeláàrin won lójẹ́ obìnrin. Bẹ́ẹ̀ gẹgẹ ni, àbọ̀ nínúwọn ni kòníìtọ́nilọ́nàgidigbàkí ó tó fi ilé-ìwésílẹ̀.

KINTOMONHO Bill-Lucas

Ìlọsíwájúàwọntíwọn ń ṣiṣẹnílé-ìwé ni ọwọìfàsẹyìnlátiọ̀dọ̀ àwọnìdíléńlá, àwọnòbítíwón ń kàwéàtiibẹayétálákààwọnòbínínúìlú Tchaourou.

 

3. Santé de la Reproduction des Adolescents et Jeunes (SRAJ)

LARE Landrine et AMADOU SANNI Mouftaou

Nínúagbegbeàárínìlú Tchaourou, oyounàkọ́kọ́ lọdọàwọnọmọdéobinrinmáa ń berelatiọdúnmanrundínlógúnbẹ́ẹ̀ sìníìdító ń ṣàkósoníàlèkábáyìí : wíwònínúidapọ̀ ìfẹ́, fífiilé-ìwésílẹ̀, í pàdánùìfẹ́ àtiidapọ̀ àwoòbíàtiàníyàn ara líle.

EZIN Robert

Nínúìlú Tchaourou, díẹ̀ láàárínàwọnọmọdéàtiọdọní won ròpé, ìfẹ́ látitẹsíwájúnínúilé-ìwé, àníyànjiyànàwọnòbí, àìníowólọ́wọ́ fúnitọjuoyún na ló ń fàoyúnṣíṣẹ́. Síbẹ̀, púpọ̀ àwọnẹlòmíràn ń ròpéobìnrin ó gbọ́dọ̀ ṣẹ́gunoyunnítoríàwọnọ̀rọ̀ ìbáwíàwọnìsìnàtiàwọnohuntíoyúnṣíṣẹ́ lèfà.

TOYI Macaire

Isẹyìí fi hànwápélóríọmọdéàtiọdọtí a fi síilé-ìwéníìlú Tchaourou, mẹtanínúwón ti mọnípaifẹìbálòpọ̀ tọkọtabo; bí ó ṣerílọdọàwọnobìnrinbẹ́ẹ̀ gẹgẹní ó ṣerílọdọàwọnọkùnrinnáà.

BARANON Djima et AMADOU SANNI Mouftaou

Lóríẹgbẹ̀rúobìnrin, mẹ́jọpéréló ń ṣeètòọmọbibigẹ́gẹ́bí « planning familial » nínúàárínìlú Tchaourou.

SALIFOU Mohamadou et ALLADATIN Judicaël

Ìbálòpọ̀ láìtóàsìkò a gbọ́ kan ìgbéyàwóláìtásìkòpẹluàìmálòàwọnètòọmọbibi(planning familial), gbogbonǹkanwọ̀nyífúnwàníìtumòlóríọmọ bibi láìtásìkòlọdọọmọdéobìnrinníìlú Tchaourou.

GBAGUIDI Timar

Nínúisẹyìí, a fíhànpé, nínúọdunkọ̀ọ̀kan, iyeàwọnọmọọdọobìnrintómáa ń lóyún, máa ń gòkèsíínínúilé-ìwé Tchaourou. Àwọnoyúnyìímáa ń wáyéláàárínọdúnmarundínlógúnàtimẹtadínlógúnbẹ́ẹ̀ sìníméjeláàárínàwọnọmọilé-ìwélórímẹwamáa ń fi ilé-ìwésílẹ̀ nígbàtíwóntílóyúntán.

Licence

Symbole de Licence Creative Commons Attribution 4.0 International

Tchaourou, une commune béninoise de Mouftaou Amadou Sanni est sous une licence Licence Creative Commons Attribution 4.0 International, sauf indication contraire.

Partagez ce livre