Dunguryandiyaào (résumé du livre en zarma)

Tira wo, mayo ga ti « tangamn da ize fututarey nijer laabo ra: Ciiti ce diraway (Fondey) » afay mo kanandihinza, a go i ra tira boào, kanan dibeerihin kanda tira sanniize Kokorantey.

Hunkuna izefutey na lakkalkanay ndakosarey nakkasandin dungna fiihaa a zurmata ra. Hasaraw booboyaà no koy ga te Afrikilaabey ra waana-waanawokaàyaà go saheelu ganda ra. Woo-din bada, Izefutey wokundey ga hatta ga fitinanda care game, manti harikulu se kala zaytaray fondey dumi-dumeykaà i ga sambuga du ga koy ga hasarawey te. A te sababu kaànaà saheelukala a ma koy saharalaabey, i bara ga te foori-batame ize futeywo se; hala ga ka sohonbatameywo ra ize futey kundayaà goono ka yaà neingey go ga tangamalsilaamataray ma zaadayaà ma ga, fonda wo ra dey i ga laabi izey Fitina (kurtunay) mantiharifo se mo kala ganda arzakakaà go laabeywo jare-jarey ra. Hala ga ka sohon, Nijer laabodanga mate kaà a go saheelo kala a ma koy sahara laabey ra, mana wanda ize fututarey teereywo. Jiiri bandey kaàbisa, a go ga tangamnda ize fututarey teerey. Ize fututara tangamya gnao fondaradey, a naciiti fondoyaàgorandikaàyaàga margaàndandungnalaabey talaato ciiti fondeykaà ga naà a ma du ga misa wo boà- zandawookaàyaà himandakaà ize futey ga tenda care ga meza laabogunde kunara kala a ma koylaabeykaà a hirrindamora. gna ciiti fubeerey namodaaru ga guna matakaà Nijer Ciiti fondey ga himandahalaikoy ga hanse-hanseyaàteirakaà ga naài ma ciyaafondan dungna laabey talaatowaneykaàyaà igorandi ize fututarey tangamyaào fondaran da harikaà ga himanda yaadini. Ize fututrey tangamyaào Ciiti fondey wohala ga kasohon, haribandakaà ina ciiti fondey sambuafo-fo, a tesababukaànaà Nijer laabona ciiti tira beeri kubantegorondikaà ga hinimo ga tangamnda ize fututarey Nijer laabo gunda kunara. A manti kala ciiti fondo dumi- dumiyaà, hakikanteyaà, kaàyaà ga cindimuna’adameyalhakayfondeyse ndamo a ma bare cedirawfollon karan da fondo konney kaàikoy ga sambualhaaliwoone wo ra.Ciitifonda wo, a na ciiti dumi fo gorandi kaàgoni, kaà ga hagu,a ma du ga gaabidaà ize fututara kosareyyaào do hareynda a tangamyaàondamo a ma ndungnakundabeereykaànakambedaà care kamberayagnogotangamo wo zaamayaàoganjibeereyra.

Woo-dinbanda, a siborokulu se tugurayrakaà hunkuna zaaro, ize fututara tedorandibeeri laabeynda care game rakaàgomnatikulusii no wala kunda beeri kaà ga hini ga a tangam in ga hinne. Wane sabbura,a ga hagundajare-jarey (laabogunde kunara, laabeykaàyaà ga hirri, ndandungna laabey talaato) kuluralaabey ma care di ga te afo. Zama, ize fututara tangamyaào ma koyndajinayaào ga waajibindandungnalaabey ma kambe daà care kambera. Woo-din banda, a ga waajibi laabey ma care di ga teafo ingey goyey fondora a ma ciyakwayidaà kay goyey do harey no, labey hauzuyaào fondey do harey no, wala-binei ciiti fondey do harey no i ma du ga koy ga zaama ize fututarey tangamo fondara. Hala sohon, ize fututara tangamyaàhannohinne no ga naài ma koy ga du ga sandeybooboya àbonza. A go sadayeyra, ima lakkaldaà ga ize futarabogna-za, ima’abogna-zandawaasindamoI masibani-adameyalhakeytaamu. Fondo follankara, Fondeykaài ga gana ga Ize futeywo tangam himanda a ma bani-adameyalhakey beerandi dangamatakaàndungna ciiti tira beero kaà igorandi fondo wane wora na bangandin dawaana- waanamatakaà laabey ciititirey ne i ma Ize futey nda borey kaàkambe go a ra (tuhumantey) ciitinda.

Sanni ize kokoranteyra, sandey ya àgoono kaàyaàhima ga lakkal di kaà ga naàzaamayaàhanno ma du ga tabbata ize futey tangamyaào fondara, a go ira : goy meereykaà ize futey ga tenda alsilaamataraymaayo (jihaadi), Kwaareyndalaabey lakkalkana do haraykambo ga du ga iwanda ize futeyteeralaaley, waana-waana laabizey lakkalkana hakikandiyaào do harey, laabo izeybeyyaào do hareynda ize futeygumbey….wane kuluheeniyaà no kaà ciiti fondeykaàyaà ga hagoynda ize futey tangamyagno ga diraiboà. Laabi izey gaakasinayey fondowanewo ra ga naàdogoney beeriyaà ma koy ga te ize futara tangamowo ra

Tira koyo : Dr ABDOU ASSANE Zeinabou

Licence

Partagez ce livre